Rok: 2015

Aktuálne grantové výzvy PRV 2045 -2020

VYZVA C. 13/PRV/2015 NA OPATRENIE 7,  PODOPATRENIE: 7.2 Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ze zverejnila na webovom sidle PPA, v casti PPA / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Vyzvy  Vyzvu c. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Zakladne sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

O krok vpred – SPP

Nadácia SPP podporí pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä postihnutých detskou mozgovou obrnouv a prispeje im na liečbu v centre ADELI. Viac info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred

Výzva POD

Uzávierka na Program obnovy dediny 2015 je 30. októbra 2015. http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2016

Športujem rád a bezpečne

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.

Nadácia VÚB – Komunitné granty

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze? Nadácia VÚB reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Budovanie životaschopných komunít sa čoraz väčšmi stáva prioritou. Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva

ENVIRO FOND 2016

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie: – termín na predloženie žiadostí je:

FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu

Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona dodatočnú VÝZVU na predkladanie žiadostí o

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Dotácie pre MŠ

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close