FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka

FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013  Číslo výzvy:  2015/PRV/37-  aktualizácia č. 1     Pre Opatrenie  3.4.2 Obnova a rozvoj obcí   v termíne od 13.07.2015 do 31.07.2015.   Rozpočet Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2015/PRV/37 je 6 000 000 EUR. Maximálna výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR. Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
 • Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia riešené v rámci Regionálneho operačného programu. Obce nezaradené do pólov rastu podporované v rámci Regionálneho operačného programu sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratmého finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“). 
Rozsah a činnosti Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa týkajú investícií súvisiacich so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov), napr.:
 • vybudovanie digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov;
 • implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.) a s ním súvisiaceho osvetlenia verejných priestorov
 • vybudovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu budovanie aktívnych/pasívnych optických sietí, metalických sietí, budovanie bezdrôtových prístupových sietí ( pri bezdrôtových sieťach len v pásmach vyžadujúcich prevádzkovanie na základe individuálneho povolenia);
 • implementácia centrálneho riadiaceho systému otvoreného pre prípadné rozšírenie počtu a typov snímacích zariadení a rozšírenie úložiska pre archiváciu záznamov;
 • implementácia úložiska pre archiváciu záznamov (distribuované jednotky pre ukladanie záznamov a centrálna jednotka/y pre ukladanie záznamov).
Typ podporených aktivít
 • investície do technickej infraštruktúry súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov, s ním súvisiaceho osvetlenia a iných bezpečnostných prvkov).
Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)
 1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
 2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
 3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
 4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
 5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov.
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Oprávnenosť miesta realizácie projektu
 • oprávneným miestom realizácie projektu je:
 • miesto mimo pôsobnosti miestnej akčnej skupiny podporovanej v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorá má predmetnú aktivitu (činnosť) zahrnutú v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS.
 • miesto pôsobnosti miestnej akčnej skupiny podporovanej v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorá nemá predmetnú aktivitu (činnosť) zahrnutú v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS.
Žiadateľ môže predložiť max. 1 ŽoP, pričom túto jedinú a poslednú ŽoP na projekt musí predložiť najneskôr do 15.10.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.9.2015 predĺžiť uvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle a to maximálne do 30.10.2015.   Viac informácií o výzve nájdete tu.

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close