Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Kultúra národnostných menšín na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona

dodatočnú VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú: a) obec, b) vyšší územný celok, c) občianske združenie, d) nadácia, e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť , právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom2 ; takejto právnej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu, j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa. Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov v tejto výzve pre program Kultúra národnostných menšín 2015 je 65 941 Eur. Viac informácií nájdete tu.

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close