Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ:  1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 Dátum vyhlásenia: 03. 07. 2015 1. výzva na predkladanie ŽoNFP Príloha 1 – Formulár ŽoNFP Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov Príloha 4 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov a stanovené hodnoty benchmarkov Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity Príloha 7 – Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO Príloha 8 – Zoznam oprávnených aglomerácií do 2000 EO Príloha 9 – Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy viac tu http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close