Správa z informačného seminára

Správa z informačného seminára

 Správa z informačného seminára

„Vidiecky cestovný ruch“

Seminár na tému „Vidiecky cestovný ruch“ sa konal 21.2.2013 v Lipanoch v priestoroch Galérie a bol určený predovšetkým pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, starostov obcí a remeselníkov. Cieľom stretnutia bolo prispieť k podpore rozvoja služieb v rámci vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach Prešovského  kraja. Na úvod sa účastníkom seminára prihovoril primátor mesta Lipany Ing. Eduard Vokál, ktorý sa vyjadril o možnostiach rozvoja cestovného na vidieku a predstavil región Hornej Torysy.

 DSC_0871      DSC_0885

 Následne na to regionálna koordinátorka RP NSRV PO Ing. Marta Martausová prezentovala poslanie, doterajšiu činnosť a aktivity NSRV a informovala o pripravovaných aktivitách v roku 2013.   DSC_0895 Informácie o akutálne vyhlásených výzvach z PRV SR 2007-2013 a OP KaHR poskytla tiež Ing. Marta Martausová. V prvej časti sa zamerala na opatrenie 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva a 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Konkrétne hovorila o tom, kto je oprávnený žiadateľ, aké sú oprávnené činnosti, výdavky, miesto realizácie, aké sú bodovacie kritériá a pod. Mgr. Alena Kaščáková doplnila tieto informácie o  kritériá spôsobilosti a povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obe opatrenia. Po krátkej prestávke pokračovala Ing. M. Martausová druhou časťou prednášky, ktorá sa týkala opatrení 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A a B. Podrobne informovala o zameraní týchto výziev, oprávených žiadateľoch, výdavkoch, činnostiach, spôsobe, mieste a čase odovzdania žiadostí o NFP a Mgr. A. Kaščáková opäť priblížila kritériá spôsobilosti, ktoré musia potencionálni žiadatelia splniť a povinné prílohy, ktoré musia priložiť k žiadosti. Krátkou informáciou o opatrení OP KaHR „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“ uzavrela p. Martausová tento blok. S tému Verejné obstarávanie – povinná príloha k ŽoNFP vystúpil Ing. Rastislav Tapšák, ktorý je odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie. Cieľom jeho prednášky bolo prítomným priblížiť zákon o verejnom obstarávaní, spôsob vykonávania VO, a oboznámil ich s povinnými prílohami podľa druhu zákazky. Po prestávke na obed pokračovala v programe Ing. Valéria Petrová, konzultantka pre ubytovateľov a chatárov na Slovensku. Jej prezentácia spočívala v predstavení potenciálu Prešovského kraja v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je nepochybne vysoký. Je však nevyhnutné, aby tu fungovali kvalitné ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, infraštruktúra, efektívny marketing. V závere formou fotografií uviedla niekoľko príkladov dobrej praxe – existujúce a fungujúce zariadenia na Slovensku. Počas moderovanej diskusie zodpovedali prednášajúci na množstvo otázok, ktoré sa týkali hlavne akutálnych výziev. Účastníci mali možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré im boli poskytnuté a získať doplňujúce informácie. Cieľ informačného seminára bol splnený o čom svedčil aj veľmi dobrý ohlas medzi účastníkmi. DSC_0903  

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close