Výberové konanie na riaditeľku MŠ Oľšov

Výberové konanie na riaditeľku MŠ Oľšov Obec Oľšov 082 76 p. Torysa Tel. č. 051/4597232, IČO 00327 549, obecolsov@profinet-system.sk VÝBEROVÉ KONANIE Obec Oľšov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy, Oľšov 23, s poldennou prevádzkou s predpokladaným nástupom 21. augusta 2017 Kvalifikačné a iné predpoklady:  vzdelanie požadovaného smeru podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVsŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,  osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti. Požadované doklady  prihláška do výberového konania,  doklady o vzdelaní – overené fotokópie dokladov o vzdelaní,  profesijný životopis (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu),  vlastný projekt koncepcie rozvoja, riadenia a financovania materskej školy,  doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,  znalosť školskej legislatívy,  aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ MŠ neotvárať“ do 30. 05. 2017 do 15:00 h. na adresu: Obec Oľšov 29, 082 76 Torysa. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený písomne. Dátum vyhlásenia: 9.05.2017 Pavol Hovančík v. r. starosta obce   Príloha: VK MŠ 05-2017

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close