Výberové konanie – Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

Výberové konanie – Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy   Počet obsadzovaných miest: 1 Miesto výkonu práce:  Lipany, Krivianska 1, 082 71 Stručná charakteristika najnáročnejších činností: Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov. Vedenie evidencie, záznamov alebo protokolov. Zisťovanie čiastkových  štatistických údajov a ich sumarizácia. Manipulácia s hotovosťou spojená s hmotnou zodpovednosťou. Komplexné zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska podľa registratúrneho poriadku ZOHT. Príprava zasadnutí ZOHT a ostatných orgánov ZOHT a to po stránke organizačnej, technickej a aj obsahovej podľa pokynov predsedu ZOHT. Vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia ZOHT, prípadne z iných zasadnutí a spracovanie uznesení. Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovej dokumentácie. Predpokladaný dátum nástupu do PP: 15.06.2017 Platové náležitosti :  750  eur brutto Pracovný pomer: doba určitá na 3 roky Pracovný úväzok: plný, 37,5 hod. týždenne Požadované vzdelanie: stredoškolské Jazykové znalosti: nevyžadujeme, znalosť cudzieho jazyka vítaná Počítačové zručnosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) – pokročilý Internet – pokročilý Ostatné zručnosti:  nevyžaduje sa, vítaná zručnosť - vodičský preukaz skupina B Prax: prax v danej oblasti vítaná Požadované odborné znalosti: Znalosť problematiky samosprávnych činností vrátane ekonomiky v samospráve. Výhodou je preukázaná pracovná skúsenosť a znalosť  problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov, problematiky financovania projektov podporených EÚ, medzinárodných grantov a štátnych dotácií. Orientácia v legislatíve,  znalosť všeobecne záväzných  právnych predpisov, zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doplňujúce požiadavky  zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):  Zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať.   Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov): Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách. Výberová komisia si vyhradzuje právo pozvať do 2.kola na osobný pohovor len vybratých uchádzačov. 
  1. kolo – zaslať na e-adresu primator@lipany.sk profesijný štruktúrovaný životopis.
  2. kolo – osobný pohovor len u vybratých uchádzačov, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, kópia dokladu o najvyššom dokončenom vysokoškolskom vzdelaní; písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania môže ZOHT spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu.
Dátum podania žiadostí  do I. kola spolu so životopisom: do 31.05.2017 Označenie v Predmete e-správy: Výberové konanie ZOHT

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close