Výzva z nadácie PONTIS

Výzva z nadácie PONTIS  

Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí

Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov. Oblasti podpory  V programe Obce bližšie k vám 2013 môžete žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:
 • ·  organizácia kultúrnych podujatí, ktoré rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
 • ·  záchrana a obnova historických a umeleckých pamiatok, ktoré chátrali alebo im hrozí škoda;
 • ·  ochrana prírodného bohatstva v obci alebo jej okolí formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.
Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod. Nepodporíme aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu. Oprávnení žiadatelia o grant O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:
 • ·  samospráva – obec / mesto;
 • ·  mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy - so súhlasom samosprávy
Každý predložený projekt musí odporučiť starosta alebo primátor príslušnej obce / mesta. O grant sa nemôžu uchádzať:
 • ·  podnikateľské subjekty;
 • ·  podnikatelia na základe živnosti;
 • ·  nemocnice;
 • ·  iné fyzické osoby.
Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt. Oprávnená výška grantu a financovanie projektu Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 2.000 eur a maximálnej sume 10.000 eur. V grantovom programe rozdelíme prostriedky v celkovej výške 100.000 eur, možná je teda podpora 10 až 50 projektov podľa celkového počtu žiadostí a ich kvality. Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť. Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné náklady. Odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadačného fondu SLSP v Nadácii Pontis. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu. Grant vyplatíme v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o udelení grantu a 10% sumy po doručení kompletnej záverečnej správy a správnom vyúčtovaní grantu. Časový harmonogram Podávanie žiadostí
 • ·  Vyhlásenie výzvy                                            18.2. 2013
 • ·  Uzávierka pre podávanie žiadostí               15.4. 2013
Hodnotiaci proces
 • ·  Posúdenie oprávnenosti                         16.4. – 25.4. 2013
 • ·  Individuálne hodnotenie                         26.4. – 6.5. 2013
 • ·  Skupinové hodnotenie                           9.5. 2013
Výsledky
 • ·  Potvrdenie výsledkov donorom                14.5. 2013
 • ·  Oznámenie výsledkov žiadateľom       15.5. 2013
 • ·  Tlačová správa pre verejnosť                   16.5. 2013
Realizácia
 • ·  Podpisovanie zmlúv s prijímateľmi           16.5. – 31.5. 2013
 • ·  Prvé splátky grantov                                26.5. – 10.6. 2013
 • ·  Realizácia schválených projektov       1.6. – 30.9. 2013
 • ·  Monitoring schválených projektov           priebežne v roku 2013
 • ·  Uzávierka pre záverečnú správu         30.9. 2013
 • ·  Druhé splátky grantov                            10.10. 2013
Zasielanie projektov Najneskôr do 15. apríla 2013:
 • ·  sa registrujte na stránke www.darca.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte Darca: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a Program: SLSP Grant. program Obce bližšie k vám 2013;
 • ·  na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje vaše konto;
 • ·  cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke www.darca.sk ;
 • ·  pred vyplnením formulára treba pozorne prečítať pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky;
 • ·  vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
 • ·  elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.
Povinné súčasti Do elektronického formulára projektu na www.darca.sk vložte:
 • ·  v časti 7. Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) a sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátorak predkladanému projektu
 • ·  v časti 7. Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt, dané miesto, ukážku minulého ročníka a pod.
Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria. Hodnotenie projektov Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín uzávierky, nebudú obsahovať povinné súčasti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu. Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:
 • ·  projekt sa zameriava a pomáha širokej časti obyvateľstva, resp. životnému prostrediu;
 • ·  projekt má pre obec dlhodobý prínos;
 • ·  do prípravy alebo finalizácie podoby projektu je zapojená širšia miestna komunita;
 • ·  projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;
 • ·  rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.
Kontrola realizácie projektov S úspešnými žiadateľmi uzavrie Nadácia Pontis Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:
 • ·  príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne doručí poštou kópie účtovných dokladov;
 • ·  súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (foto alebo video dokumentácia, kópie mediálnych výstupov a pod.), ktorú budú môcť využiť Nadácia Pontis, resp. Slovenská sporiteľňa na propagačné účely.
Pracovníci Nadácie Pontis budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov. Konzultácie V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte Marietu Kováčovú, programovú koordinátorku Nadácie Pontis, pokiaľ možno cez sekciu Pošta vo Vašom konte nawww.darca.sk, príp. i priamo na e-mail: marieta.kovacova@nadaciapontis.sk alebo na tel. číslach:  02/5710 8122 ,  0918 522 554  

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close