Dotačný systém Ministerstva kultúry SR 2013

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR 2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nové Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra znevýhodnených skupín Výzva - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva . PDF
 • žiadosť musí byť podpísaná, pevne zviazaná (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, musia byť očíslované,
 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii  je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011  č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,
 • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalšieho kola),
 • dotácia na projekty realizované v roku 2013 bude poukázaná na účet prijímateľa až po akceptovaní vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2012.
Všeobecné informácie
 • Zákon  č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Smernica  č. 6/2012 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Disponibilný objem  finančných prostriedkov na výzvy v roku 2013.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2013.
 • Kontakty  na tajomníkov jednotlivých programov.
Elektronická registrácia žiadostí na rok 2013
 • Elektronický formulár žiadosti
 • Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického formulára
 • Štatistika pre verejnosť/schválené dotácie

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close