Aktuálne

SPPoločne po štvrtý krát!

  (9.6.2015) SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Uzávierka je 13.7.2015. Nájdete ju na adrese http://www.sppolocne.sk/sk/

Kultúrne dedičstvo

Udržateľný manažment kultúrneho dedičstva na úrovni obcí, realizovaného v rámci Operačného programu Stredná Európa 2014-2020.

Podpora športu

Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu Podpora projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým povrchom a príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch športov, a to futbalu a volejbalu v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚV SR

DEDINA ROKA 2015

Súťaž Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného rozvoja vidieka. Do súťaže sa obce prihlasujú samé, impulz na prihlásenie môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska.

Rómske komunity

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015 http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2015

Aktuálne výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grant zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí. Nadácia prerozdelí v grantovom programe prostriedky v celkovej výške 70 tisíc eur. Hodnotiaca komisia rozhodne o rozdelení prostriedkov medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov.

Výzva na predkladanie žiadostí – MRK

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010

Vyzvy z OP ZP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Granty z Vysegradskeho fondu

Dobry den, davame Vam do pozornosti nove vyzvy  vo Vysegradskom fonde. http://visegradfund.org/grants/

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015

Prezeraním stránok hornatorysa.com, súhlasíte s preberaním cookie Viac informácii

Stránky sú nastavené na POVOLIŤ COOKIES, takže túto stránku vidíte v poriadku. Ak chcete vypnúť tento odkaz, kliknite na " Suhlasím, viac nezobrazovať".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close